ภาพบรรยากาศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 27
(27th WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2556 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 27 (27th WUNCA) ซึ่งงานครั้งนี้ มี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาเอกชน และหน่วยงานด้านการศึกษา จากทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 900 คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15- 17 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อ่านต่อ ->

 
 

วันที่ 17 ก.ค. 56 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง เสวนา เรื่อง รู้เท่าทัน ภัยไซเบอร์ ภัยเงียบที่ใกล้ตัวคุณ โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน รองอธิการบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไมโครซอฟ ประเทศไทย จำกัด, เจ้าหญิงไอที ฉัตรปวีย์ ตรีชัชวาลวงศ์
Post : 20 มิ.ย. 2556

ม.มหิดล แถลงข่าว การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 27"

วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าว การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ " การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 27 " (Workshop on Uninet Network & Computer Application – WUNCA) ซึ่ง มหาวิทยาลัยมหิดลรับเป็นเจ้าภาพร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว อาทิ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

   

ม.มหิดล รับเป็นเจ้าภาพจัด 27th WUNCA 2013

ในวันที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา  รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ รับมอบการเป็นเจ้าภาพ และรายงานความก้าวหน้าความพร้อมในการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

   
 

ฝ่ายรับลงทะเบียน ใคร่ขอให้ผู้เข้าร่วมงาน 27th WUNCA นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการมา เพื่อแสดงตนด้วยตัวเอง ไม่สามารถลงทะเบียนแทนกันได้ ในวันลงทะเบียน วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เพื่อรับ Username และ Password การใช้งานอินเทอร์เน็ต ตลอดการประชุม 15 - 17 กรกฎาคม 2556
Post : 4 ก.ค. 2556

เปิดให้บริการ ระบบจองรถออนไลน์ งาน 27th WUNCA
- ขั้นตอนการใช้บริการ
- แบบฟอร์มขอใช้บริการรถรับ - ส่ง
- ตรวจสอบการจองขอใช้บริการรถรับ - ส่ง
Post : 4 ก.ค. 2556

วันที่ 17 ก.ค. 56 ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง เสวนา เรื่อง รู้เท่าทัน ภัยไซเบอร์ ภัยเงียบที่ใกล้ตัวคุณ โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน รองอธิการบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท ไมโครซอฟ ประเทศไทย จำกัด, เจ้าหญิงไอที ฉัตรปวีย์ ตรีชัชวาลวงศ์
Post : 20 มิ.ย. 2556

วันที่ 27 พ.ค 56 – 28 มิ.ย 56 เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca27 หรือ http://www.uni.net.th
Post : 17 พ.ค. 2556

วันที่ 3 มิ.ย 56 – 28 มิ.ย 56 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
หมายเหตุ หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก
Post : 17 พ.ค. 2556

วันที่ 18 มิ.ย 56 ลงทะเบียนร่วมอบรม Workshop
หมายเหตุ ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
Post : 17 พ.ค. 2556

วันที่ 15-17 ก.ค 56 งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 27th WUNCA
Post : 17 พ.ค. 2556

   หนังสือเชิญเข้าร่วมงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐ

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานหน่วยงานอื่นๆ

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ - สถาบันวิทยบริการ - สำนักหอสมุด -ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานผู้อำนวยการ แจ้งท้ายสำเนา

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย/สถาบัน

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานคณบดี มหาวิทยาลัย/สถาบัน

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย/สถาบัน

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานคณบดี คณะครุศาสตร์ - คณะศึกษาศาสตร์

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์/ศูนย์คอมพิวเตอร์/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชน

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานหัวหน้างาน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

   


 
mahidol university
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
uninet
speexx
dell-intel
kanoksin
zenith
cisco netapp
d1asia
TGS
first one
RICOH
ucs
TOT
TCS
trend-micro
netmarks
ncs
netbright
tangerine
sangfor
sangfor
nsp
Transition Systems
adnet
a soft one
gen10
speexx
cs loxinfo
iaccsolution
throughwave
MU Channel
kmutt
wu
psu

Copyright © 20012 Mahidol University. All rights reserved.

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี, 199 หมู่ 9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

Designed By: Division of Information Technology